Samenwerking in Regio Alkmaar

Om sturing te kunnen geven aan de gewenste versterking van de strategische samenwerking, is een goede samenwerkingsstructuur nodig. Binnen de Regio Alkmaar willen we onze bestuurders verbinden op de inhoud en is de Focusagenda de basis voor de overlegstructuur.

Tweemaal per jaar zijn er regionale raadsavonden waar wordt gesproken over de voortgang van de Focusagenda. Deze bijeenkomsten worden voorbereid door de Regio Raadswerkgroep, bestaande uit een aantal raadsleden van alle deelnemende gemeenteraden.

Twee tot viermaal per jaar organiseren we een strategische bijeenkomst voor alle colleges van Regio Alkmaar. De 7 colleges vormen het ‘Algemeen Bestuur’ (AB) van de netwerkorganisatie.

De Stuurgroep (‘Dagelijks Bestuur’) draagt zorg voor de interne werking (proces en geld) en de externe vertegenwoordiging. De stuurgroep bestaat uit burgemeester Anja Schouten (Alkmaar), waarnemend burgemeester Leontien Kompier (Langedijk), burgemeester Mascha ten Bruggencate (Heiloo) en burgemeester Toon Mans (Castricum).

Agendaleden zijn de bestuurlijke trekkers van de focuspunten, alsmede de voorzitter van de Regio raadswerkgroep en de griffier.

De stuurgroep heeft twee vaste adviseurs, de heer Wim van Twuijver (secretaris Alkmaar) en de heer Nico van Ginkel (secretaris Regio Alkmaar). De Stuurgroep overlegt maandelijks.

De inhoudelijke thema’s van de Focusagenda worden getrokken door de zogenaamde bestuurlijke trekkers van de focuspunten. Dat doen zij (o.m.) via de maandelijkse Focusoverleggen, waarbij de portefeuillehouders van de zeven gemeenten aanwezig zijn. De bestuurlijke trekkers voor Wonen zijn de wethouders Pieter Dijkman en Paul Slettenhaar, voor Duurzame Bereikbaarheid zijn het de wethouders Monique Stam-De Nijs en Cecilia Van Weel-Niesten en voor Energie-innovatie zijn het de wethouders Elly Konijn-Vermaas en Falgun Binnendijk. Voor de onderlinge afstemming en de integraliteit tussen de Focusonderwerpen vindt er ook maandelijks een gezamenlijk Focusoverleg plaats.

Het regioteam geeft vorm aan de Regio Alkmaar in samenwerking met de ambtelijke inzet vanuit de lokale werkorganisaties.