Station Alkmaar Centraal in de schemering

Regionale Raadswerkgroep Regio Alkmaar

De Regionale raadswerkgroep regio Alkmaar: oprecht betrokken bij de regionale samenwerking

Om de rol en betrokkenheid van de raadsleden bij de regionale samenwerking te versterken is een Regionale raadswerkgroep ingesteld. Deze werkgroep bestaat uit raadsleden van iedere deelnemende gemeente.  

Bij de totstandkoming van de Focusagenda (2019) zijn de raadsleden tijdens diverse regionale raadsavonden door hun colleges geïnformeerd. Zo hebben alle gemeenteraden de focuspunten Wonen, Bereikbaarheid en Energie vastgesteld.

Ook zijn er meerdere bijeenkomsten georganiseerd met raadsleden over de toekomstige rol en betrokkenheid van de raadsleden bij de regionale samenwerking. Om dit laatste meer handen en voeten te geven is de Regionale raadswerkgroep ingesteld. Deze werkgroep bestaat uit raadsleden van iedere deelnemende gemeente.  

Wat doet de werkgroep?
De Regionale raadswerkgroep organiseert zes keer per jaar een raadsinformatiebijeenkomst. Deze bijeenkomsten zijn er op gericht om kennis en inzichten te delen en inspiratie op te doen voor de eigen raadsinbreng.

Twee van deze maandelijkse bijeenkomsten betreffen de thema’s van de Focusagenda. Ook organiseert de raadswerkgroep de raadsinformatiebijeenkomsten rond de verantwoordingsdocumenten van de  gemeenschappelijke regelingen.

Verder worden themabijeenkomsten georganiseerd op verzoek van de colleges, raadsleden zelf, of de gemeenschappelijke regelingen. Elk jaar organiseert de Regionale raadswerkgroep een grotere raadsconferentie over regionale samenwerking.

29 5 2024: Regionale raadsinformatiebijeenkomst !

Eerder dit jaar (7 februari) presenteerden de gemeenschappelijke regelingen hun kadernota. De volgende stap in hun verantwoordingsproces wordt met de raden gedeeld op 29 mei.

Dan bespreken de raadsleden in de regio de jaarstukken van de gemeenschappelijke regelingen. Hoe gaan we dat doen? Raadsleden ontvangen vooraf de presentaties van de vier grotere gemeenschappelijke regelingen en de zienswijzen van de colleges. Op de avond zelf bespreken de raadsleden met elkaar in interactieve sessies de zienswijzen van de colleges in de regio Alkmaar en stemmen eventuele moties/amendementen af.

Het tweede deel van de avond zal gaan over het onderwerp Zorg en veiligheid. Aan de hand van casuïstiek wordt hier uitgelegd wat de rol van een veiligheidshuis is en hoe in de praktijk strafrecht-, zorgketen en (andere) gemeentelijke partners en bestuur met elkaar samenwerken in de aanpak van complexe problematiek.

De avond wordt gehouden in het stadhuis van de gemeente Alkmaar. Meer informatie vindt u op korte termijn op uw politiek portaal.

3 4 2024 | Regio-avond WoonGangmakers en visie toerisme en recreatie

De gemeente Castricum ontving de raadsleden bij de raadsinformatiebijeenkomst van 3 april 2024. Op deze avond waren er twee themasessies.

Tijdens de eerste themasessie gingen raadsleden aan de slag met het vastgoedspel, aangeboden door de Woon Gangmakersen BPD Ontwikkeling, waarbij de ontwikkeling van een plot wordt nagespeeld en spelers keuzes moeten maken met grote gevolgen voor de inrichting van een gebied.

Maatschappelijke voorzieningen, verkeersinfrastructuur, woningbouw, en nog veel meer kwam aan bod en raadsleden konden door onderling te onderhandelen over fictieve investeringsbeslissingen zich inleven in de ontwikkeling van een gebiedsproject.

Tijdens het tweede deel van de avond werden de raadsleden meegenomen in de ambities en afwegingen die op dit moment worden onderzocht om te komen tot een nieuwe regionale visie op toerisme en recreatie. De nieuwe regionale visie is een vervolg op de huidige visie 'Een Parel aan Zee.'