Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP)

Categorieën

  • Bereikbaarheid

Om de doelen uit het Klimaatakkoord: 49 procent minder CO2-uitstoot in 2030 en maar liefst 95 procent in 2050 waar te maken wordt er voor alle regio’s in Nederland een mobiliteitsprogramma uitgewerkt. De provincies Noord-Holland en Flevoland hebben met de gemeente Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam het initiatief genomen om het RMP voor deze twee provincies gezamenlijk op te stellen. Dit doen ze in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Het programma wordt als onderdeel van de Uitvoeringsagenda Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) voor de volgende deelgebieden uitgewerkt:  

  • Noord-Holland-Noord (NHN).
  • Metropoolregio Amsterdam (MRA).  
  • Flevoland Noordoost (FL-NO).  

Het RMP bestaat uit:  

  • Een gezamenlijk ambitieniveau en doelstelling voor de gehele regio (Noord-Holland en Flevoland): maximaal 4,2 megaton CO2-uitstoot door mobiliteit in 2030. 
  • Een samenhangend pakket aan maatregelen voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Hierin staat wat alle individuele gemeente uitvoeren, gaan uitvoeren en kunnen gaan uitvoeren.  

Het RMP zal jaarlijks geactualiseerd en ter besluitvorming voorgelegd worden aan de raden. Hierdoor groeit het uit tot een meerjarenprogramma met concrete maatregelen om de CO2-uitstoot aan te pakken.