Huisvesting buitenlandse werknemers

Categorieën

  • Wonen

In de Regio Alkmaar werken en wonen meer dan 5.000 buitenlandse werknemers uit vooral Midden- en Oost-Europese landen. Deze aantallen zijn een voorzichtige raming op basis van onderzoek door Companen/Decisio in 2019. Uit onder meer de rapporten van het ‘Aanjaagteam huisvesting arbeidsmigranten’ is bekend dat er veel misstanden voorkomen op het gebied van hun arbeidsomstandigheden en huisvesting in Nederland.

De Nederlandse economie is de afgelopen jaren fors gegroeid, ook in de Regio Alkmaar. Bedrijven zetten in toenemende mate arbeidsmigranten in om aan de groeiende arbeidsvraag te voldoen. Deze arbeidsmigranten verblijven voor langere periode in de regio Alkmaar; liefst op niet al te grote afstand tot waar ze werken. De huisvesting is echter vaak slecht geregeld.

Daarom is in de Regio Alkmaar -afgesproken om de huisvesting van arbeidsmigranten op de korte en langere termijn goed (structureel) te regelen zodat in de Regio Alkmaar nu en in de toekomst een gezonde woonsituatie en goed economische vestigingsklimaat bestaat.

De keuze voor een regionale aanpak staat voor niemand ter discussie. De huisvestingsproblematiek van arbeidsmigranten houdt zich immers niet aan gemeentegrenzen. Arbeidsmigranten werken vaak in een andere gemeente dan waar hun huisvesting zich bevindt. Een aanpak per gemeente leidt dan al snel tot een waterbedeffect.

Goede huisvesting komt alleen van de grond als ook andere zaken goed worden geregeld.  Het gaat niet alleen om het realiseren van (nieuwe) passende woonruimte, maar ook om het vaststellen van een bruikbaar beleidskader, het aanpakken van overlast en misstanden in bestaande huisvestingssituaties en het verbeteren van de registratie.  Deze aspecten zijn onderling met elkaar verbonden, er is sprake van veel wisselwerking. De verschillende onderdelen worden daarom  gelijktijdig uitgewerkt waarbij de onderlinge samenhang en wisselwerking goed wordt afgestemd.