Data en monitoring ten behoeve van de energietransitie en smart cities

Categorieën

  • Energie

De basis van goed beleid ligt in het overzicht over het vertrekpunt, doelstellingen en de monitoring hiervan. Het gaat dan over de energietransitie in brede zin; bijvoorbeeld de RES, energiebesparing, CO2 reductie. Vanuit het ministerie en de provincie worden belangrijke stappen gezet op dit vlak. Ook voor de regio vormt dit een grote kans. Regio Alkmaar is aangehaakt bij het data-programma van de provincie en zal met de provincie een blauwdruk uitwerken voor de inzet van data in de energietransitie.

Voor de ambtenaren die zich met data bezig houden binnen de gemeenten is de energietransitie een relatief nieuw onderwerp. Hieruit ontstaat de behoefte tot verdieping en het delen van kennis tussen gemeenten. Daarnaast is het belangrijk om (geo-) data inzichtelijk te maken voor colleges, raden, inwoners en ondernemers. Hiervoor zal met Data Science Alkmaar worden samengewerkt om zodoende als regio maximaal van de reeds beschikbare kennis in de regio gebruik te maken en ook bovenregionaal te kunnen aanhaken op kennis en inzichten met betrekking tot smart city concepten. Goede voorbeelden van andere regio’s en gemeenten worden actief gedeeld met belanghebbenden. Successen in de eigen regio worden geëtaleerd aan de samenleving.