Regionaal Woonakkoord

Categorieën

  • Wonen

De gemeenten  van de Regio Alkmaar werken samen met de provincie Noord-Holland aan het opstellen van een regionaal Woonakkoord. In het Woonakkoord leggen we afspraken vast voor woningbouw en verbetering van het woonklimaat in de komende vijf jaar.

De woonvraag groeit harder dan het aanbod aan woningen en dit heeft effect op zowel de beschikbaarheid als de betaalbaarheid van woningen. Ondertussen wordt de strijd om de ruimte urgenter: ruimte voor energietransitie, natuur, werk en woningbouw. Het is niet verantwoord om voorrang te geven aan één sector die vervolgens de route bepaalt. Het Woonakkoord is een nieuw beleidsinstrument van de provincie Noord-Holland met als hoofddoel om meer woningen te realiseren. In een Woonakkoord staan maatwerkafspraken over woningbouw, programmering en fasering die de provincie maakt met regiogemeenten (zie ook kader). De provincie wil ook het verduurzamen van de woningvoorraad stimuleren en inspelen op het veranderde klimaat.

De provincie Noord-Holland vraagt in haar Woonagenda 2020-2025 aan regio’s om Woonakkoorden op te stellen, met daarin afspraken over woningbouw, nieuwbouw en woninglocaties. De regio Alkmaar ziet een Woonakkoord als een goede kans om de woningbouw versneld te realiseren. Het Woonakkoord is in veel opzichten een voortzetting van bestaand beleid of eerdere regionale samenwerkingsafspraken, zoals de regionale woonvisie 2013-2020, het RAP 2017, de Woningbouwafspraken 2019 en de Woondeal Noord-Holland-Noord. De huidige opgaven op de woningmarkt vragen echter ook op enkele punten om actualisering, aanscherping of aanvullende afspraken.