Regio Alkmaar organiseert met de Woon Gangmakers deelregionale versnellingstafels

Op 15 maart jl. hebben de gemeenten van Noord – Holland Noord (behalve Castricum) de Woondeal 2023 getekend. Onze partner Woon Gangmakers, de netwerkorganisatie van corporaties, marktpartijen en overheid met als doel de versnelling van de woningbouw, heeft een steunverklaring afgegeven voor de Woondeal. In de afgelopen periode hebben de gemeenten, samen met het ministerie van BZK, provincie Noord – Holland en de markt, gewerkt aan een uitvoeringsagenda voor de Woondeal, die zowel betrekking heeft op wonen als op bereikbaarheid.

Woon Gangmakers
In de zomer heeft Regio Alkmaar gewerkt aan de voortzetting van de samenwerking met Woon Gangmakers. Regio Alkmaar organiseert samen met Woon Gangmakers deelregionale versnellingstafels, als uitwerking van de Woondeal NHN. In deze versnellingstafels worden per gemeente projectleiders en marktleiders uitgenodigd om gezamenlijk woningbouwprojecten onder de loep te nemen en waar mogelijk te versnellen. De provincie en BZK/ RVO zitten ook aan tafel. Algemene knelpunten die worden opgemerkt, worden teruggekoppeld aan de landelijke versnellingstafel met het ministerie van BZK.

Aan tafel!
We organiseren de deelregionale versnellingstafels aan de hand van het Plan van aanpak versnellen processen en procesdures Woningbouw (BZK, januari 2023) en het rapport Aan tafel!- handreiking regionale versnellingstafels (BZK, juni 2023). We focussen ons per gemeente op de grotere projecten en prioriteiten uit de Woondeal 2023. Een aantal aandachtspunten is een efficiëntere werkwijze en het versterken van de capaciteit. We onderzoeken een andere manier van werken waarbij processen gelijktijdig en samenhangend worden uitgevoerd, in plaats van volgordelijk.

Samenwerking overheid en markt
Onze deelregionale versnellingstafels gebruiken we om samenwerking tussen overheid en markt te bevorderen en om van de voortgang van de woningbouwafspraken te monitoren. Verder stimuleren we innovatie en industrieel bouwen, zoals de standaardisatie in de hele keten. Ook kritisch zijn op aanstaande wet- en regelgeving is belangrijk, zoals bijvoorbeeld op het wetsvoorstel versterken regie volkshuisvesting.

Bergen en Heiloo hebben inmiddels een versnellingstafel gehad. De volgende vier deelregionale versnellingstafels, voor Alkmaar, Dijk & Waard, Castricum en Uitgeest staan op de planning voor het vierde kwartaal van 2023.

-

Lutine de Boer
Programmamanager Wonen | Team Regio Alkmaar