Focusagenda in Regio Alkmaar

De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest vormen samen de Regio Alkmaar. De Regio Alkmaar wil de bestaande onderlinge samenwerking strategisch versterken. Vanuit een brede ambitie en visie bundelen we de krachten om de regio sterker te positioneren. Dit vraagt om intensivering van onze samenwerking, maar ook om focus zodat de schaarse tijd en capaciteit gericht kunnen worden ingezet om resultaten te boeken. 

Een door alle gemeenten in de hele regio gedragen strategische samenwerkingsagenda inclusief concrete project- en uitvoeringsplannen draagt hieraan bij; een agenda die aanspreekt, herkenbaar is en leidt tot beweging én synergie. Samen zetten de regiogemeenten daarom de schouders onder de Focusagenda. 

Vanuit de wens om de samenwerking strategisch te versterken hebben de gemeenten voor de huidige collegeperiode (2018-2022) samen de Focusagenda Regio Alkmaar opgesteld, die door alle gemeenteraden in de regio is vastgesteld. Deze agenda brengt focus aan en geeft richting aan de regionale samenwerking. Om de ambities en economische pijlers van de regio te realiseren (d.w.z. de onderscheidende kwaliteiten van de regio te versterken), moeten de randvoorwaarden op orde zijn. Die randvoorwaarden zijn de volgende, met elkaar samenhangende, onderwerpen Wonen, Duurzame Bereikbaarheid en Energie-innovatie. 

De Regio Alkmaar biedt volop ruimte in de directe nabijheid van de Metropool Regio Amsterdam. Deze nabijheid grijpen we aan als kans. We bieden een aantrekkelijk vestigingsklimaat (WoonDeal Noord-Holland Noord (pdf, 9 MB)), we zorgen daarom voor een goede aansluiting op de MRA (Bereikbaarheidsvisie Noord-Holland Noord (pdf, 7 MB)), en we spelen in op nieuwe ontwikkelingen (energie-innovatie). 

Door integrale samenwerking op de drie focusonderwerpen en eenheid als Regio Alkmaar ontstaat omvang, synergie, vitaliteit en slagkracht. De belangrijkste drijfveren voor onze samenwerking zijn: 

Wonen: Regio Alkmaar is een regio met een fijn woon-en leefklimaat, die goed bereikbaar is, waar het voorzieningenniveau op orde is en de economie floreert. Dit bereiken we door woningen te bouwen, voor inwoners uit de regio, maar ook om nieuwe aanwas c.q. overloop vanuit Amsterdam/MRA op te vangen. Onze kracht is erin gelegen dat we als gemeenten complementair zijn aan elkaar; elke gemeente richt zich op en bouwt voor een andere doelgroep (verschillende woonmilieus/kernen). We bundelen onze krachten ten behoeve van een gerichte lobby en strategische versterking. Tegelijkertijd zetten we voor de korte termijn in op flexibele woningbouwprogrammering met realisatiecapaciteit om te voorzien in de woningbehoefte in 2021 en verder. 

Duurzame bereikbaarheid: een goede bereikbaarheid betekent een ‘plus’ voor onze regio. Zo draagt een goede bereikbaarheid bij aan het versterken van onze economie en zorgt het ervoor dat we een aantrekkelijke regio zijn voor inwoners en bedrijven om zich te vestigen. Het is daarmee een belangrijk middel c.q. een randvoorwaarde om andere doelen in de regio te realiseren. Hierbij leggen we de focus op toekomstbestendige duurzame groei, passend bij ons Omgevingsbeeld. In lijn met het provinciaal beleid zetten we in op belangrijke OV-knooppunten (o.a. Alkmaar en Heerhugowaard), bereikbaarheid van en naar de A9 en korte lijnen naar de MRA. Strategische inzet (lobby) en schakelkracht zijn van belang, maar ook uitvoeringskracht om toekomstbestendige duurzame knooppunten te realiseren.  

Energie-innovatie: het Klimaatakkoord vraagt alle regio’s om een plan om energieneutraal te worden. In de Regionale Energiestrategie (RES) nemen we de maatregelen op die we treffen om bij te dragen aan het reduceren van de uitstoot van CO2. De maatregelen die we nemen, passen binnen onze ambities in het Omgevingsbeeld. We maken weloverwogen keuzes als het gaat om het opwekken van alternatieve energie met een mogelijke impact op ons landschap (denk aan windmolens en zonneparken). 

De Regio Alkmaar wil voorloper zijn op het gebied van duurzaamheid en alternatieve energie. De regio biedt daarom ruimte aan innovatieve ontwikkelingen, zodat de energietransitie in de regio versneld kan worden. Flexibiliteit en schakelkracht zijn cruciaal om zodoende in de regio tot afspraken én tot uitvoering te komen. 

We werken daarbij onder andere samen met de provincie, het Rijk, de andere twee regio’s in Noord-Holland Noord: De Kop en Westfriesland, het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, de Metropoolregio Amsterdam, ProRail, NS, de Woningmakers, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen.