RO, Verkeer & Vervoer

De PORA's Ruimtelijke ordening en Verkeer en vervoer werken nauw samen. Ze stemmen de agenda's af en inhoudelijk sluiten de vergaderingen op elkaar aan. Het PORA Algemeen/Ruimtelijke Ordening gaat over sectoroverstijgende zaken en (boven)regionale zaken met een ruimtelijke component. Dit overleg draagt doorgaans bij aan structuurvisies van het Rijk en provincie Noord-Holland,  en aan belangrijke ontwikkelingen en ruimtelijk beleid op landelijk, provinciaal en (boven)regionaal gebied. In het PORA stemmen de regiogemeenten met elkaar af en wordt gewerkt aan input namens de regio(gemeenten).

Op Noord-Holland Noord-niveau nemen twee vertegenwoordigers deel aan het Bestuurlijk Coördinatie Overleg. Dat is een overleg tussen de provincie en de drie noordelijke regio’s (Kop van Noord-Holland, West-Friesland en Regio Alkmaar). 

Het PORA Verkeer en vervoer werkt aan een betere bereikbaarheid van de regio. De regiogemeenten geven gezamenlijk uitvoering aan de (projecten uit de) regionale bereikbaarheidsvisie (2006). Verder vinden gemeenten in de regio elkaar als het gaat om:

  • duurzame mobiliteit
  • ontwikkeling OV-knooppunten
  • lobby voor het realiseren van spoorse doorsnijdingen
  • infrastructurele projecten in de regio.

Concreet wordt er samen opgetrokken voor de realisatie van de Westelijke Randweg, de Westfrisiaweg en gelobbyed voor de verbinding A8-A9. In het PORA Verkeer en Vervoer wordt er regionaal afgestemd en input geleverd voor provinciaal beleid. Zo wordt er gezamenlijk gewerkt aan een bereikbare regio.

 

 Regiocoordinator RO-VV:

Liesbeth Aarts, l.aarts@heerhugowaard.nl
Lutine de Boer, lboer@alkmaar.nl voor NHN dossiers en ondersteuning BAO

 


 hosting door MijnDomein